Mặt trăng không thể bị đánh cắp

Từ bi bao quanh ngôi nhà của tử tế và bình thản
Từ bi bao quanh ngôi nhà của tử tế và bình thản

Để thấy sự thật, người ta phải nhìn vượt lên trên các điểm trỏ về sự thật.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top