Thấu hiểu từ điều bình dị

Đằng ấy tên gì nghe lạ, triêu nhan nào phải hoang đường, môi hồng chỉ trong tưởng tượng, muôn đời e ấp tang thương.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top