2 thoughts on “Một thoáng dễ nuôi”

  1. Thay đổi tầm nhìn một ti tí. Thay vì coi mình là gánh nặng, nên nghĩ rằng mình không nên tước đi cơ hội của người khác thực tập sự yêu thương. 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top