Nụ mầm ấp ủ

Khó khăn để sống, thành hình đợi mong, vạn vật muôn nơi, âm thầm đón lõng…

Bồi chi cay đắng cho nhau

đời đã ngắn mà lòng sầu chưa bưa,

phận con dân vẫn cày bừa

chia thành quả, nhân thượng thừa làm vui;

rồi ra bia dập úi xùi

công phu tu tập hiến lùi trong than,

một mai có kẻ bần hàn

ấy thời mong đợi nồng nàn người ơi.–

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top