Tư tưởng Phan Châu Trinh: di sản tinh thần từ lịch sử không hề u ám

Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ – Chương trình bị dang dở của Phan Châu Trinh

86 năm ngày Phan chí sĩ tạ thế. Di sản tinh thần từ lịch sử không hề u ám. Tên ông đồng nghĩa với sự cách tân, tâm cảnh chấn dân khí, ý chí dân chủ và hành vi bền bỉ, tự tin đòi hỏi dân quyền cho quốc gia, đồng bào mình. Là một nhà cách mạng, song nghịch lý thay, bằng trải nghiệm cá nhân, cách mạng dường như là thứ làm ông kinh sợ.

Giá trị lời tuyên ngôn chẳng hề mai một, bởi khi nó cứ không ngừng dính bám đủ lâu trong hiện thực đời sống — do vốn là một phần của truyền thống– để rồi trở nên hoàn toàn nguyên vẹn thuộc cái xa xưa, cũ càng mà cứ ngời sáng, tinh tuyền thật vô cùng mới mẻ: “Chi bằng học“.

Tư tưởng Phan Châu Trinh: di sản tinh thần từ lịch sử không hề u ám Read More »