Chào buổi sáng (28): Liên kết thông gia, đồng minh trên hành trình định hình bản sắc

Chào buổi sáng! Là người, chúng ta tìm kiếm bản sắc cá nhân. Với tôi, sau khi giáo sư Alain J. Lemaitre trình bày thì bài nói của nhà văn Nguyên Ngọc càng thú vị; cả hai chứng minh bản sắc gì mình định hình với… và vì thế, một bản sắc mang tính toàn cầu hóa là thứ quà tặng tâm linh [Chào buổi sáng (24)].

Các ranh giới ngày càng lỏng rời; những bản sắc được xác quyết bởi yếu tố căn cốt, rồi có một sự trải dài ngoại diên của người định hình ít nhiều với căn cốt, chu vi ngoại diên này không có các ranh giới và nó chồng lấp với các chu vi của những căn cốt khác…

Gắn chặt với nhu cầu mạnh mẽ nhằm thiết lập cá tính duy nhất là một độ căng mãnh liệt không kém của việc được chấp nhận. Ai đó trên thế giới đang chờ đợi để gia nhập bộ lạc, cộng đồng của ta; bổn phận, sứ mệnh của bạn là tìm kiếm ra họ trên tiến trình mở rộng tầm hiểu biết hầu giúp chính bản thân ta tìm thấy các thành viên của nhóm mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top