Chúc mừng năm mới, Xuân Quý Mão 2023!

Xuân 2023 tới, đời hành giả khiêm cung, càng tỉnh thức đặng chăm lo tu tập;

Quý Mão sang, mạng linh miêu huyền diệu, uyển chuyển phát Bồ đề tâm tinh tấn.–

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top