Nhắn (76): Con Đường trông thấy thế gian

Hội kiến hạnh phúc và đau khổ con chó gặm nhả mãi nhiễm ô đang ở trong nhà tâm hay biết không đuổi theo, đeo níu tế, thô…

Nhắn (76): Con Đường trông thấy thế gian Read More »