Nhắn (76): Con Đường trông thấy thế gian

Hội kiến hạnh phúc và đau khổ

con chó gặm nhả mãi nhiễm ô

đang ở trong nhà tâm hay biết

không đuổi theo, đeo níu tế, thô…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top