Nhắn (67): Đầu tư may mắn cá nhân

Tiềm năng cho điều tốt lành ngụ trong lòng chúng ta. Nếu chỉ đợi cho mọi thứ đúng theo đường hướng, mình phải lưu tâm rằng đôi điều tích cực dẫu xảy đến thì cũng không mãi mãi. Chúng thường băng qua mà chẳng gây nên tác động to lớn gì trong đời ta cả. Kiến tạo may mắn, tuy thế, là nắm lấy cách tiếp cận khác hẳn; bằng việc nhìn vào mỗi một tình huống như điều may mắn, một cơ hội làm điều giúp mình khiến cuộc sống tốt đẹp hơn lên. Hành xử ý thức nhắm vào mục tiêu, sẽ nhận thấy rằng may mắn xuất hiện vì năng lượng và dự tính mình đặt để vào vũ trụ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top