Nhắn (71): Năm Mới hài hòa giữ giới, trì chú vào điều tâm trí thấy

Ất Mùi lui, dê âm thầm lúi húi tạo đường, thường yên tĩnh, kết giao bằng hữu;

Bính Thân nhận, khỉ Sơn Trà ẩn nhẫn triển khai, mãi tinh tấn, trân quý tình thâm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top