Ngu ý cũ nhàm về vụ ca sĩ họ Đàm

Vụ Mr. Đàm, thái độ tha thứ và ý niệm cái tôi