Hạnh phúc và năm tháng: càng lớn tuổi càng nắm rõ hay

Khi biết mình hạnh phúc, dễ chừng phải ngoài 50 tuổi.