Đi qua

Xuyên cánh rừng già ánh sáng con giun lẻ loi chỉ lối cho tôi về nhà.