Đi qua

sắc hương vướng bận
sắc hương vướng bận

Xuyên cánh rừng già

ánh sáng con giun lẻ loi

chỉ lối cho tôi về nhà.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top