Tuyệt

Đầu không sợi tóc đời chẳng bi ai gắng sức hôm mai vì người ươm lộc. Tinh tấn vượt dốc tỉnh thức miệt mài lòng yêu thương mãi thở cùng Như Lai.