Tuyệt

Đầu không sợi tóc

đời chẳng bi ai

gắng sức hôm mai

vì người ươm lộc.

Tinh tấn vượt dốc

tỉnh thức miệt mài

lòng yêu thương mãi

thở cùng Như Lai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top