Nương tựa trong đời

Vẫn còn đây tình nhỏ, thanh tân giữa đất trời, tháng năm dần từ bỏ, hình tướng thành chơi vơi...
Vẫn còn đây tình nhỏ, thanh tân giữa đất trời, tháng năm dần từ bỏ, hình tướng thành chơi vơi…

Sự phụ thuộc lẫn nhau phản ánh tiềm năng theo hướng tích cực.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top