Chào buổi sáng (47): 80/20

Chào buổi sáng! Tôi biết nguyên lý Pareto (80/20) khi đọc cuốn Cạm bẫy thời gian mất bìa và đã rách tươm của Alec Mackenzie (Le chasse au temps perdu, Paris, 1974// Lê Minh Đức dịch và giới thiệu, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1989, 229 trang) đầu những năm ’90. Đại khái, nó dạy …

Chào buổi sáng (47): 80/20 Read More »