Lịch sử của một khía cạnh khác

Từ 2005, 17.5 được dành là Ngày Quốc tế Chống sự Ghét bỏ Người Đồng tính và Chuyển giới (IDAHO), đánh dấu cái mốc năm 1990 khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xóa đồng tính luyến ái khỏi danh sách các rối loạn tâm thần.

IDAHO nối kết hàng triệu trên hành tinh với một cuộc trình diễn vô tiền khoáng hậu của tình đoàn kết toàn cầu bằng nỗ lực ủng hộ các quyền con người cho hết thảy, bất chấp bày tỏ hay định dạng về giới hoặc xu hướng tính dục, và trong chương trình kêu gọi hành động chấm dứt sự phân biệt đối xử và bạo lực.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top