Căng

Trời nóng, lòng người tăng nhiệt, tình hình vẫn rất chi là tình hình. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn.