Căng

Trời nóng, lòng người tăng nhiệt, tình hình vẫn rất chi là tình hình. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top