Lần lữa, bao nhiêu cù- cưa- dây- dưa nữa đây mới đủ hả giời…

Dù lần lữa, cù cưa dây dưa (procrastination) đã được cộng đồng khoa học xem là vấn đề cần xem xét, song họ hiện vẫn chưa đạt tới sự đồng thuận cao về bản chất của vấn đề này. Các học giả tranh luận hàng thập kỷ này rằng, liệu lần lữa là hiện tượng […]

Lần lữa, bao nhiêu cù- cưa- dây- dưa nữa đây mới đủ hả giời… Read More »