Thêm một bước chuyển

Niềm tin về một cuộc sống an lành phía trước trong ta luôn có. —