PowerPoint, ôi PowerPoint…

Người bình thường có thể nói được 10- 12 câu/ phút. Phương pháp điện tử yêu cầu nên tạo một slide cho mỗi câu; vậy nói chuyện khoảng 5 phút, có tổng cộng tầm 50 slide. Truyền thông là sự lan chuyển cảm xúc; nó thuộc về cách thuyết phục để người khác chấp nhận …

PowerPoint, ôi PowerPoint… Read More »