Chớm đông, bão lòng đơm sớm

Mưa gió, rét mướt kèm tin báo bão tiếp tục khiến cơn sợ quen thuộc dễ dàng nổi lên.

Để phát huy trạng thái bình yên nội tại, theo Dalai Lama, thiên hạ có thể thực hành cầu nguyện (tốt hơn nên chuyển dịch chúng thành hành động); ngoài ra, để đạt được điều này thì còn phụ thuộc vào sự giáo dục và cảm xúc.

Nhận ra, hễ cái gì đã xảy đến bên Trung Quốc thì chẳng mấy chốc cũng xuất hiện ở Việt Nam. Lưu ý sức khỏe liên quan tới thực phẩm mấy năm gần đây là yếu tố chính tạo cho nhiều người chuyển sang lựa chọn việc ăn chay.

Đôi khi, chúng ta quên sống chết là vấn đề sinh tử; nó đích thị thuộc vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Bởi chúng ta không nói về một lần sinh ra và một lần chết đi với ý nghĩa rốt ráo, cứu cánh của nó; ở đây, chúng ta đang thực sự muốn đề cập tới những cuộc đời và những cái chết vô số, không đếm xuể nổi…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top