Cầu chúc mỗi người dễ dàng nhận ra bản chất của tâm

Giới hữu tình thì vô hạn như toàn thể không gian:
Xin cầu chúc mỗi người dễ dàng nhận ra bản chất của tâm,
Và cầu chúc từng người trong lục đạo, người mà trong một kiếp hoặc kiếp khác là cha hoặc mẹ tôi,
Tất cả đều đạt được sự hoàn hảo tối sơ.

(Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, sđd, tr.132.)

Bởi vì sự hoàn hảo là sự hoàn hảo cho mọi thời gian; vì hoàn hảo không mang tính thúc bách, cưỡng chế; và vì những vấn đề duy nhất mình để lại là những vấn đề hoàn hảo.

Khi một con người thú vị là con người mà khoảnh khắc tới, tí nữa thôi sẽ hết còn thú vị, tôi đứng đợi một cách kiên nhẫn.

Nếu đang phải lòng với sự hoàn hảo, xin hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thấy nó bị cuốn phăng đi. Nếu đủ khả năng mơ về điều bất khả, nó đích thị có thể xảy đến tức thì.

Cầu chúc mỗi người dễ dàng nhận ra bản chất của tâm Read More »