Một ngày nào đó…

Vì ta sở hữu cả dĩ vãng lẫn thời vị lai trong hiện tại. Tôi quyết định, bạn quyết định, chúng ta quyết định. Rằng hôm nay sẽ tiến hành abc… Và theo thông lệ, một danh sách dài các việc ưu tiên được nêu ra. Rồi mình phát hiện, sao mà quá nhiều đến …

Một ngày nào đó… Read More »