Thuốc, thuốc, thuốc– thói tự trói buộc của cái đầu hay sự phụ thuộc cần thiết?

Thuốc men, nhất là thuốc men dùng chữa trị các rối loạn tâm thần, trở thành mối quan tâm bậc nhất của thiên hạ khắp nơi. Các cuộc tranh luận luôn có giá trị, như một bài báo trên trang APA đã giải thích rõ ràng về việc chỉ định không chính xác thuốc hướng […]

Thuốc, thuốc, thuốc– thói tự trói buộc của cái đầu hay sự phụ thuộc cần thiết? Read More »