Làng nhàng, dành ít thời gian suy tư sẽ càng nhanh tăng thêm tính bảo thủ

Người dành ít thời gian hoặc thiếu nỗ lực tinh thần cho việc suy tư về một vấn đề thì họ càng rất dễ tán thành theo đường lối chính trị mang tính bảo thủ. Đó là nhận định rút ra từ nghiên cứu do Scott Eidelman và đội ngũ cộng sự tiến hành– với […]

Làng nhàng, dành ít thời gian suy tư sẽ càng nhanh tăng thêm tính bảo thủ Read More »