September 7, 2012

Kỳ cục

Kỳ cục

Dũng cảm là quyền năng thả bỏ đi thứ tương tự. Song giời ạ, chúng ta đang tranh cãi điều gì vậy cà trong lắm mớ bóng râm của thế giới này?

Scroll to Top
Scroll to Top