Nhắn (25): Trò lừa đảo của tâm trí

Có thể, ngân hàng truy tố chồng bạn do nợ quá hạn, song đừng để bản thân tự nguyện bị cầm tù bởi vì cứ vô tư mặc cho tâm trí diễn đủ trò lừa đảo mỗi ngày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top