Tự nương tựa

Giống như ngọn nến không thể cháy sáng nếu không thắp lửa, con người không thể sống nếu không có cuộc đời tâm linh“.

Siêu việt trên vô vàn thường nhật, hướng thượng tâm linh cho phép chính bản thân chúng ta lựa chọn quyền được phép làm; xấu, tốt do đó, khởi đi từ nội tâm mình. Vui thay, lành thay!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top