Đồng sáng tạo cùng vũ trụ: để nghĩ về từng chi chi bạn muốn

Có gì trong những lặng im,

khi ngày tháng đã dần tìm thấy nhau.

Và yêu như thể tình đầu,

cuối năm tim loạn xà ngầu người ơi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top