Lịch sử ở thì hiện tại

Mới đó, tròn một năm sự kiện dân chúng tụ tập biểu tình phản đối Tàu gây hấn vùng biển đảo chủ quyền.

Chính trị, dù tinh tế và phức tạp ít nhiều hơn kém, suy cho cùng là những câu chuyện.

Thực tế minh chứng, kể những câu chuyện sao cho tạo được đồng vọng mạnh mẽ đi kèm ý tưởng thừa sức gây phấn khích lòng người luôn chính là khởi nguồn cho hiệu ứng cách mạng bùng vỡ.

Là công dân thượng tôn pháp luật, tuyệt không hề mâu thuẫn với nhu cầu bày tỏ ý kiến cá nhân công khai, nâng cao chất lượng tranh luận học thuật và thể hiện thái độ cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt; từ bỏ thói quen chụp mũ và quan điểm mặc cảm tự ti của cách tiếp cận độc quyền ái quốc.

Thiển nghĩ, người Việt cần khiêm tốn tái xác định căn tính tinh thần dân tộc, bởi trên quy mô khu vực và cả thế giới đang không ngừng diễn ra sự chuyển dịch hệ hình văn hóa hết sức sâu xa.

Và lần nữa, sự kiện vô tiền khoáng hậu đúng một năm trước rốt ráo nhắc nhở ta về thứ quyền lực khó lượng định hết nổi khi ý tưởng được chủ động truyền lan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top