Một thoáng dễ nuôi

Coi trọng việc không trở thành gánh nặng cho kẻ khác.