Lạy trời mưa xuống…

Mưa rơi có dột nơi đây

mong cho thấm tốt tươi cây vườn người.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top