Sáng tối, tới lui

Bên trong vùng sáng ngời, có khoảng mù tối song không đủ bóng tối để đáp ứng nó; bên trong vùng tối tăm, có khoảng bừng sáng song không đủ khoảng sáng để nhìn thấy nó. Độ sáng và bóng tối là tương đối, giống như các bước đi tới và đi lui vậy.

Độ sáng trỏ tính nhị nguyên và tương đối hiển nhiên; bóng tối trỏ tính phi nhị nguyên và tuyệt đối vô hình; điều này nhắc nhở chúng ta để nhìn thấy mức độ hài hoà nhất định của tương đối và tuyệt đối trong khi đừng quên đi những sự khác biệt về chức năng của chúng.

Đêm êm ấm, thư thái, và yên bình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top