Dùng chữ như là sống

Phờ phạc và mờ nhạt cùng tháng ngày tưởng chỉ chực nuốt chửng tất cả ngó nghiêng, suy nghĩ… Bui một tấm lòng nơi đây cắm xác thân mình vào luống cày từ ngữ, bỏ mặc thế gian chê cười, bình phẩm,…

Dùng chữ như là sống.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top