January 16, 2013

Đi tìm căn tính, bản dạng chính mình: phải làm điều ta nghĩ là không thể…

Bộ phim Đức “Bài hát trong tôi” (nguyên bản tiếng Anh “Day I was not born”) minh họa cho thôi thúc cần phải làm điều mà ta nghĩ mình không thể thực hiện nổi. Dĩ nhiên, điều đó không thuần túy chỉ liên quan trong việc vượt thắng nỗi sợ; chẳng nghi ngờ gì nữa, […]

Đi tìm căn tính, bản dạng chính mình: phải làm điều ta nghĩ là không thể… Read More »

Trạng thái loạn thần dưới cái nhìn của lý thuyết tâm lý học (2)

Cuộc trò chuyện xảy đến bên trong mối quan hệ cái tôi – đối tượng khách thể này cho phép đồ vật hóa các niềm tin mang tính loạn thần hoặc hoang tưởng (delusions) vốn nảy sinh trên sự lêu bêu của cá nhân mắc loạn thần đi ra khỏi suy nghĩ thông thường, nhằm

Trạng thái loạn thần dưới cái nhìn của lý thuyết tâm lý học (2) Read More »

Scroll to Top