Vì điều vĩ đại, đâu có ngại vào vai nhí nhố

NGHĨ (THINK) trước khi nói: xem xem thử những gì mình sắp phát ngôn có Đúng đắn, Hữu ích, gây Cảm hứng, Cần thiết và Tử tế không?
NGHĨ (THINK) trước khi nói: xem xem thử những gì mình sắp phát ngôn có Đúng đắn, Hữu ích, gây Cảm hứng, Cần thiết và Tử tế không?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top