Nhắn (33): Chỉ có thể là kỳ cục thôi

Mình đang làm gì với sự kỳ cục của bản thân, và của những người xung quanh?

(Lưu ý: giả định “tất cả chúng ta đều kỳ cục” là quá rõ ràng đến độ bọn mình không hề nhận ra hết sức sáng tỏ rằng nó được dựng xây, đắp bồi vào mọi thứ chúng ta tiến hành, thực hiện.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top