July 26, 2013

Như một cơ hội lắng nghe và làm mới quan hệ

Chuyện xưa kể rằng, thời nhà Minh bên Trung Quốc ở đô thành Dương Châu có một người đàn ông họ Trần, đêm nọ nằm mơ thấy mình gặp đức Phật Quan Âm báo mộng cho rằng “Ngày mai quân nhà Minh sẽ đến đây. Trong số 17 người thuộc gia tộc, 16 người sẽ

Như một cơ hội lắng nghe và làm mới quan hệ Read More »

Scroll to Top