Trong nỗi đau trầm luân thường nhật

Hạnh phúc là tấm lòng cởi mở, khó có thể làm tổn thương một tâm trí yên lành.
Hạnh phúc là tấm lòng cởi mở, khó có thể làm tổn thương một tâm trí yên lành.

Hôm nay ngày vía Đức Đại Thế Chí Bồ tát.

Bồ tát Đại Thế Chí còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát…

Đại Thế Chí Bồ tát vì Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sinh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường.

Đại Tinh Tấn Bồ tát vì Bồ tát có sức tinh tấn vĩ đại, điều phục các phiền não và giáo hóa chúng sinh không bao giờ mệt mỏi. Vô Biên Quang Bồ tát vì nơi thân Bồ tát có màu vàng tía chiếu khắp pháp giới, chúng sinh nào có duyên liền thấy được ánh quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở khắp mười phương.

Trong Tây phương Tam thánh, Ngài thường đứng bên phải của Phật A Di Đà, đối diện với Bồ tát Quán Thế Âm, nhằm nói lên Ngài là một trong các vị Thượng thủ trong chúng hội Bồ tát. Lại nữa, Bồ tát Quán Thế Âm biểu thị cho tinh thần đại bi, Bồ tát Đại Thế Chí biểu thị cho tinh thần đại trí, qua đó nói lên ý nghĩa người tu hành cần phải có bi trí viên mãn mới có thể thành tựu được Phật đạo.

Mục tiêu ở đời là tìm thấy và phát hiện ra, sống với rồi chia sẻ đời mình.

Khoảnh khắc chúng ta cảm thấy sự mất mát thật hiện sinh trong đời là mỗi khoảnh khắc mình nên kiểm tra các khả năng chịu đựng, quyết định chiều hướng mình khởi đi từ nơi đấy. Chắc chắn rằng đó là mục tiêu đáng giá nhất, mình nên làm việc toàn tâm, cống hiến hết sức ngõ hầu hiện thực hóa nó.

Khi mình nhìn thấy nó rất thành thật là một mục tiêu đích thị sáng giá, mình nên làm những gì có thể đặng chia sẻ nó với những người khác, những đối tượng cũng mất mát tương tự mình vậy.

Vị Phật- đang – là nhận ra rõ ràng mục tiêu phổ quát đáng giá nhất của đời sống là truy tìm và bước lên con đường Hạnh Phúc Đích Thật, và muốn chia sẻ lối cách ấy với mọi chúng sinh.

Chúng ta cũng có thể làm cùng điều tương tự, nhờ bởi đi theo con đường đã được khám phá và đặt để bởi Người, vị dẫn đạo tiên phong hoàn hảo, kẻ bộ hành và bậc thầy siêu phàm.

Trong khi nhiều người chúng ta kiếm tìm điều thích thú nhất, thật quá dễ bị hiểu nhầm, để chỉ nhìn vào mỗi những thứ đồ vật đáng yêu, và thậm chí người và nơi chốn xinh xắn, đẹp đẽ về mặt thể lý ở bên ngoài kia nữa.

Tuy vậy, khi chúng ta phản ánh hết sức tỉnh thức, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều đích thực đáng yêu nhất không phải là ai khác ngoài những người hóa thân và biểu hiện của lòng bi mẫn, từ ái, hoan hỉ và thanh thản (Tứ Vô Lượng Tâm)– những vị giác ngộ hoàn toàn như thế là các vị Phật, Bồ tát, các bậc thầy và thiền sinh thực hành Pháp lão luyện trác tuyệt.

Chúng ta sẽ nhận ra rằng người đáng yêu nhất, bất chấp ngoại diện, đích thị là hết sức duyên dáng, thú vị và do đó quả thật đáng yêu. Vì thế, thú vị và đáng yêu là họ, những người gây cảm hứng cho chúng ta để không chỉ thích sống cùng họ mà chính mình còn muốn được giống như họ nữa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top